✩мιиу✩
Minakshi Sharma   Chandigarh, Chandigarh, India
 
 
        ✿✿✿   fulltime student | parttime gamer   ✿✿✿
╭––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╮
 •  ♡   The only legal place to kill stupid people XD    ♡   • 
╰––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯
Artwork Showcase
minyishere
Achievement Showcase
888
Achievements
1
Perfect Games
48%
Avg. Game Completion Rate
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•···············•:♡⠀⠀⠀ about⠀⠀⠀ ♡•················•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✿✿✿✿✿✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀     ⠀ ┌───────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────┴───────────────────┴───────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡ ᴇ ʟ ᴄ ᴏ ᴍ ᴇ⠀⠀ᴛ ᴏ⠀⠀🇲 🇾 ⠀⠀🇵 🇷 🇴 🇫 🇮 🇱 🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╔═══►⠀⠀🇲​🇮​🇳​🇦​🇰​🇸​🇭​🇮​ 🇸​🇭​🇦​🇷​🇲​🇦​
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠════►⠀⠀sᴛᴜᴅᴇɴᴛ⠀ •⠀ 🇬 🇦 🇲 🇪 🇷 ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠═════►⠀⠀ɪɴᴅɪᴀɴ⠀ •⠀ ᴄʜᴀɴᴅɪɢᴀʀʜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠══════►⠀⠀⠀ɴ𝟷⠀ •⠀ ɢɢ⠀ •⠀ ᴡᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╚═══════►⠀⠀ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ [www.instagram.com]


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────┐⠀⠀⠀⠀   ╔════►⠀⠀ 🇲 🇾⠀⠀🇦 🇷 🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ⠀🇨 🇴 🇳 🇹 🇪 🇳 🇹                 ╞════╬═════►⠀⠀ 🇸 🇨 🇷 🇪 🇪 🇳 🇸 🇭 🇴 🇹 🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────┘⠀   ⠀     ⠀   ╠══════►⠀⠀ 🇨 🇺 🇷 🇦 🇹 🇮 🇴 🇳 🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀          ╚═══════►⠀⠀ 🇬 🇺 🇮 🇩 🇪 🇸


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғ ᴀ ᴠ ᴏ ʀ ɪ ᴛ ᴇ⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ᴇ s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀├───────────────────────────────────┤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴄs:ɢᴏ ► 𝟸94 ʜʀs ᴏɴ ʀᴇᴄᴏʀᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴅᴏᴛᴀ 𝟸 ► 𝟷𝟼𝟼 ʜʀs ᴏɴ ʀᴇᴄᴏʀᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴅᴇᴄᴇɪᴛ ► 𝟷𝟼𝟶 ʜʀs ᴏɴ ʀᴇᴄᴏʀᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴘᴀʟᴀᴅɪɴs ► 𝟷𝟹𝟺 ʜʀs ᴏɴ ʀᴇᴄᴏʀᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•···············•················•:♡ ✿ ♡:•···············•················•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴍᴇssᴀɢᴇ ᴍᴇ "ʜɪ/ʜᴏᴡ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀"ᴘʟᴇᴀsᴇ ʟᴇᴀᴠᴇ ɪᴛ ɪɴ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ. ᴏɴʟʏ ᴄʜᴀᴛ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪғ ɪᴛ's ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛ, ɢᴀᴍᴇ-ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴏʀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢᴏᴏᴅ ғʀɪᴇɴᴅ. ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ!

Recent Activity

447 hrs on record
last played on 6 Sep
295 hrs on record
last played on 9 Aug
215 hrs on record
last played on 17 Jul
better use reportbot 16 minutes ago 
* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
     Banned by Bansystem.net
  Reportbot and Vertigo-Boost
* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
   Join our community now!
    https://discord.gg/5cHkMbV
* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
 Weekly-Free-Reportbot-Giveaway

* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
sed gg 26 Aug @ 12:37pm 
i need you to accept me :(
> S T I T C H < 25 Jul @ 6:33pm 
+REP big fan! rise n shine!
> S T I T C H < 25 Jul @ 5:42pm 
HEY
nice play met u in d2 casual
Sacred Simplicity 14 Jul @ 10:51pm 
-rep toxic